Co-ordinators

People who lead the Team!

Abhijeet Manhas

Shreya Lanjewar

Yash Bansod

Core Team

People who make things happen!

Shreyas Bapat

Garvit Mathur

Navneet Sharma

Shivam Chaudhary

Bhavya Bhatt

Shishir Asthana

Gagan Deep Singh Arora

Pankaj Jangid

Akash Dakoor

Ananya Shukla

Akshat Malviya

Akshita Jain

Tanmay Rustagi

Anuradha Meena

Amit Chauhan

Manvi Gupta

Tushar Tyagi

Shikha Suman

Arshita Kalra

Naman Tayal

Shrinivas Khatavkar

Anam Siddiqui

Kartik Kathuria

"It takes both sides to build a bridge!"